Velg en side

Noen tanker fra en lekendelett-student

Bør vi utruste unge kristne til å begrunne sin tro?

I vår har jeg skrevet litt på en oppgave i Kommunikasjon og Livssyn. Et lite refleksjonsnotat som nå endelig er levert inn.

Når jeg først har brukt litt tid på det, tenkte jeg at det også kunne bli til et lite innlegg her på bloggen.

(Dette er ikke hele refleksjonsnotat, men et utdrag som jeg tenker kanskje kan være interessant for en eller to lesere der ute…)

Hva tenker du?

Kjekt viss du vil lese.

Enda kjekkere om du vil gi en respons på det du tenker om dette.

Det er bare å ta kontakt!


Hvorfor og hvordan kan vi utruste unge kristne til å kunne begrunne sitt syn på hvem Jesus er?

Spørsmålet «Hvem var Jesus egentlig?» er et av de mest sentrale spørsmålene for alle som bekjenner seg til kristen tro.

Det er derfor spesielt viktig at enhver kristen bør kunne gjøre rede for hva en tror om Jesu identitet, og at en kan begrunne sitt syn i møte med aktuelle spørsmål og innvendinger.

Hvordan utruster vi unge kristne til å kunne gjøre dette?

Og er det egentlig behov for dette?

Preget av relativisme?

Ungdommene vi møter i kristent ungdomsarbeid er vokst opp i et samfunn som er preget av pluralisme , noe som igjen kan gjøre at de er mer eller mindre påvirket av relativisme.

«The social fact of pluralism has lead to the theoretical principle of relativism – relativism of every kind: moral, religious, philosophical, even – in postmodern form – scientific. » (Sire 2006b:107)

Forskning fra andre land peker på at relativismen er noe som også preger ungdommer som identifiserer seg som kristne.

«Sociologists Christian Smith and Melinda Lundquist Denton analyze the results of in depth interviews of 267 teenagers and concluded that religious relativist is the pervasive background assumption of most teens who identify themselves as Christian. » (James  W. Sire)

Jeg har ikke funnet et tilsvarende forskningsprosjekt i Norge, men det er ikke usannsynlig at situasjonen er lik for ungdommene vi skal forholde oss til.

Artikkelen «Kristen innflytelse fortsatt sterk i Norge» tar for seg hvilken betydning kristendommen har hatt for utviklingen av Norge gjennom de siste 200 årene.

Professorene Knut Dørum og Helje Kringlebotn poengterer at vi i Norge, de siste 20 – 40 årene, har fått en økende andel av befolkningen som bekjenner seg til en annen tro enn kristendommen.

I artikkelen sier de at de ikke vet hvordan den økte religionsvariasjonen vil påvirke Norge, og de kristne ungdommene. Men de trekker også frem at troen har blitt privatisert og at dogmene ikke spiller så stor rolle lenger.

Det er derfor mer opp til den enkelte å velge hva troen skal få bety.

«Det er for eksempel også flere unge nå enn for bare noen tiår siden som sier de er personlig kristen – men det kan gjerne bety at de er kristen på sin personlige måte.»

Dette er noe som kan peke mot at ungdommene i Norge er preget av relativisme.

For en ungdomsleder er det viktig å være klar over dette, og en bør prøve å finne ut hvordan situasjonen er i den aktuelle målgruppen.

I møte med innvendinger og spørsmål

Ungdommer som har vokst opp i en kristen sammenheng, er under et stadig press fra utdanningssystem og media, der de ofte blir møtt med negative holdninger til kristen tro.

Det å tro på det kristne budskapet blir ofte fremstilt som lite rasjonelt.

«Vårt utdanningssystem, forsterket av samme budskap i media og populærkultur, skaper tydelige mentale kart av sekulære ideer og holdninger som er sterkt negative til kristen tro, og ofte står i direkte konflikt med kristen tro.» (Stefan Gustavsson)

Det er derfor viktig å utruste ungdommene, som lever midt i dette, og som sannsynligvis i økende grad fremover vil møte slike holdninger, til å kunne imøtegå aktuelle innvendinger og spørsmål knyttet til kristen tro generelt, og Jesu identitet spesielt.

Hvordan utruste unge kristne til å kunne begrunne sitt syn på hvem Jesus er

Det viktigste med apologetikken er i følge James W. Sire å gjøre kristne trygge i troen. Det er derfor noe som må inn i undervisningen hjemme og i menigheten på et tidlig tidspunkt .

I følge Gustavsson handler kristen apologetikk om to ting, nemlig å forklare innholdet i kristen tro på en forståelig måte, og å kunne forsvare sannhetsinnholdet i kristen tro.

Vi må altså kunne gjøre kristen tro forståelig og troverdig.

Jeg mener at det er viktig for trosopplærere å være bevisst på begge disse aspektene av apologetikken.

Det er ikke lett å forsvare noe en ikke har forstått, men det hjelper heller ikke om en har forstått innholdet, dersom en ikke er i stand til å forsvare det i møte med spørsmål og innvendinger.

Når en skal utruste unge kristne til å kunne begrunne sitt syn vil det være viktig å bygge en god relasjon til de en skal formidle til. Det kan en gjøre med å være ærlig om egen tvil og utfordringer for trosfronten.

Vi må åpne opp for samtale og spørsmål, og de må vise med livet de lever at dette ikke bare er noen i hode, men det en tro som får betydning for armer og ben.

Det preger hele livet.

I artikkelen «Six Reasons Young Christians Leave Church» er en av grunnene som blir trukket frem at kirken oppleves som uvennlig mot de som tviler.

Det er viktig at en klarer å ta opp apologetiske tema, uten at det føles som en byrde for de som tviler.

Stort behov – gode ressurser

Jeg mener at det er tydelig behov for å utruste unge kristne til å kunne begrunne det en tror på generelt, og sitt syn på hvem Jesus er spesielt.

Her har vi som ledere en viktig jobb å gjøre!

Unge kristne lever i en tid som er preget av pluralisme, relativisme og de vil sannsynligvis i økende grad møte spørsmål og innvendinger fremover.

Når vi også vet at mange ungdommer forlater forsamlingen fordi de opplever at kirken er uvennlig mot de som tviler, viser det at vi på et tidlig tidspunkt må ta opp tema som tvil og hva som er grunnene til å tro.

Det er viktig å gjøre dette med respekt og omsorg. Samtidig som en viser at dette er aktuelt og relevant for tilhørerne.

Jeg mener at det er viktig å gjøre unge kristne oppmerksomme på de ulike innvendinger og spørsmål som andre kan stille til for eksempel evangelienes troverdighet. De må ikke leve i en “kristen boble” der det ikke er rom for slike tanker.

Det er viktig at vi utruster de til å møte de aktuelle motforestillingene til kristen tro. Derfor må vi våge å ta opp spørsmålene i undervisningen og hjelpe ungdommer til å finne gode svar og ressurser.

Det finnes mange bøker, videoklipp, podcaster og personer som på en god og pedagogisk måte gir solide grunner til å tro .

PS: Et bra sted å starte er podcasten til Damaris Norge.

Bøker du kan sjekke ut:

  • Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus del 1 om evangelienes troverdighet.
  • Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus del 2 om Jesu identitet og oppstandelse.
  • Gustavsson, Stefan: Trenger troen forsvares? en programerklæring for kristen apologetikk.
  • Sire, James: A Little Primer on Humble Apologetics.
  • Sire, James: Why Good Arguments often Fail: Making a More Persuasive Case for Christ

Artikler på nett du kan sjekke ut: